BGGZ en SGGZ

In de praktijk kunt u door uw huisarts, specialist of bedrijfsarts verwezen worden voor psychologische hulpverlening naar generalistische basis-ggz (BGGZ) of gespecialiseerde ggz (SGGZ). Wat is nu het verschil tussen die twee?

Generalistische basis-ggz. (BGGZ) Eerstelijnspsycholoog/gezondheidszorgpsycholoog (gz-psycholoog) / Kinder- en jeugdpsycholoog SKJ 

Erkende eerstelijns/gz-psychologen zijn geregistreerd in het BIG-register (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Kinder- en jeugdpsychologen SKJ in het Stichting Kwaliteitsregister Jeugd.  De opleiding tot gz-psycholoog is een postdoctorale beroepsopleiding van twee jaar. Eerstelijnspsychologen zijn naast gz-psycholoog tevens in het bezit van een eerstelijnskwalificatie of hebben een post-gz-opleiding gevolgd tot eerstelijnspsycholoog (Nijmegen, Utrecht, A’dam e.a.).

De eerstelijns/gz-psycholoog geeft kortdurende psychologische hulp in de generalistische basis-ggz. Hij doet psychologisch onderzoek, diagnosticeert en behandelt lichte tot matig ernstige psychische klachten en stoornissen. Hij heeft de volgende taken: intake en indicatiestelling, psychodiagnostiek, het geven van advies en consultatie aan collega-hulpverleners, behandeling (inclusief terugvalpreventie) en evaluatie. Hij heeft een hypothese-toetsende, dynamische manier van werken, die in samenspraak met de patiënt en verwijzer tot een passende en effectieve behandeling leidt, gericht op activering en/of herstel van evenwicht, empowerment, remoralisatie en versterking van zelfmanagement.

Gespecialiseerde ggz. (SGGZ) Psychotherapeut en klinisch (neuro)psycholoog

De beroepen psychotherapeut en klinisch (neuro)psycholoog zijn wettelijk geregeld in de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG). De Wet BIG heeft tot doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bewaken en te bevorderen en cliënten te beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen. In de Wet BIG is titelbescherming, registratie en tuchtrecht geregeld. Om te kunnen worden ingeschreven in het overheidsregister moet worden voldaan aan een aantal voorwaarden. De erkende, 4-jarige postdoctorale opleiding tot psychotherapeut dan wel klinisch (neuro)psycholoog bestaat uit onderwijs, supervisie en leertherapie. Ook degenen die zijn ingeschreven in het BIG-register psychiater hebben wat betreft de psychotherapie een vergelijkbare deskundigheid.

Let op!

Titels als "psycholoog" of "therapeut" zijn niet wettelijk beschermd. Dit betekent dat mensen in de praktijk deze titel wel gebruiken zonder te voldoen aan de kwaliteitscriteria die opleidingen en specialistische verenigingen  hanteren. Het BIG-register, NIP register (Nederlands Instituut voor Psychologen)  of SKJ-register geeft uitsluitsel.

Hoewel de beroepstitel psychotherapeut wettelijk is beschermd komt het geregeld voor dat niet-psychotherapeuten deze titel ten onrechte gebruiken of suggereren psychotherapeut te zijn door zich als ‘therapeut met een praktijk voor psychotherapie’ te profileren. Het BIG register geeft uitsluitsel of een behandelaar psychotherapeut is en aan de wettelijke eisen voldoet. Het onterecht gebruiken van deze titel is strafbaar.

De psychotherapeut is opgeleid om intensieve psychologische hulp te verlenenen met toepassing van psychotherapeutische behandelmethoden. De psychotherapeut tracht in samenwerking met de cliënt psychische klachten en problemen op te heffen of zoveel te verminderen dat men er minder last van heeft. Het beroep van psychotherapeut valt onder de wet BIG en erkende psychotherapeuten zijn geregistreerd in het BIG-register van psychotherapeuten. Psychotherapeuten hebben een postdoctorale beroepsopleiding van ongeveer vier jaar gevolgd. 

De klinisch (neuro)psycholoog is altijd ook gezondheidszorgpsycholoog en heeft zich daarna verder gespecialiseerd. Deze psycholoog heeft na de universiteit een postdoctorale opleiding gevolgd die hem/haar heeft toegerust om complexe problemen te behandelen. U kunt bij de klinisch (neuro)psycholoog terecht voor een psychotherapeutische behandeling. Daarnaast is de klinisch (neuro)psycholoog gespecialiseerd in het verrichten van psychodiagnostisch onderzoek, vaak met behulp van tests. Erkende klinisch (neuro)psychologen zijn geregistreerd in het BIG-register van klinisch psychologen en/of dat van klinisch neuropsychologen.